KARAOKE 3AE - THANH THỦY - PHÚ THỌ LẮP ĐẶT ĐỒNG BỘ CAF AUDIO AV VIỆT NAM.